loader image

ESG ve Sürdürülebilirlik

Bir şirket için sürdürülebilirlik, şirket tarafından ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri gözeten politikalar oluşturulmasını ve bu politikaların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir olmak isteyen şirketler, mevcut kaynakları korumaya yönelik, insana ve çevreye saygılı bir iş stratejisi oluşturmakta ve bu stratejiyi uygulayarak gelecek nesiller için uzun vadeli fayda oluşturmayı hedeflemektedir.

Günümüzde yatırım yapacağı şirketin faaliyetlerinin ne kadar sürdürülebilir olduğuna önem veren yatırımcıların sayısı giderek artmakta ve yatırımcılar, yatırım yaptıkları şirketlerin çevreyi, ekonomiyi ve sosyal yaşamı nasıl etkilediğine dikkat etmektedir. Bu nedenle de sürdürülebilirlik uygulamalarını analiz etmek, performansı ölçmek ve riskleri belirlemek için bir çerçeve sunan ESG (“Çevresel, Sosyal ve Yönetişim”) kavramı yatırımcılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. ESG İlkeleri gözetilerek şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda nasıl performans gösterdikleri ölçülmekte ve raporlanmaktadır.

Duranay olarak bizler de ESG ve Sürdürülebilirlik alanında aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız: