loader image

Duranay, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verir ve kendisi ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel ve gizli bilgileri büyük bir hassasiyetle korur. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmekte olup işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verileri işlenen kişilerin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası, Duranay’ın müvekkillerini veya potansiyel müvekkillerini, onların irtibat kişilerini, temsilcilerini ve çalışanlarını, iş başvurusunda bulunan ya da iş başvurusunda bulunmak için irtibata geçen kişileri, Duranay’ın iş ortaklarını ve danışmanlarını, Duranay’a mal ve hizmet sağlayan tedarikçileri, internet sitesini – www.duranay.av.tr – ziyaret eden kişileri, Duranay ile internet sitesi üzerinden sağlanan iletişim bilgileri kanalı ile iletişime geçen kişileri ve Duranay’ın hakkında kişisel veri elde ettiği diğer kişileri kapsamaktadır.

 1. Kişisel Veri Nedir?
  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
 1. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenebilir?
  Kişisel veriler şu amaçlarla işlenebilir:
 1. Müvekkillerimize ilişkin: Gerçek kişi müvekkillerimizin ya da kurumsal müvekkillerimizin yetkili temsilcileri, irtibat kişileri ve çalışanlarının kişisel verilerini sunmakta olduğumuz hukuk hizmetleri çerçevesinde hizmetlerin yerine getirilebilmesi, sözleşme süreçlerinin ve ilişkilerin yönetimi için işlenmesi söz konusu olabilmektedir.
 1. Danışmanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımıza ilişkin: Danışmanlarımız, tedarikçilerimiz veya iş ortaklarımızın kişisel verilerini sözleşme konusu mal ve hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin ve ilişkilerin yönetimi için işlenmesi söz konusu olabilmektedir.
 1. Potansiyel müvekkillerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ilişkin: Teklif süreçlerinin yönetimi, ilişkilerin kurulması ve bu kişilerin Duranay hakkındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir.
 1. İnternet sitemizi ziyaret edenlere ilişkin: İnternet sitesini ziyaret edenlerin kişisel verileri çerezlerle ilgili politikamız kapsamında internet sitesini daha kullanışlı hale getirmek, bilgi ve teknoloji sistemlerimizin etkin çalışmasını sağlamak ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek amacı ile işlenmektedir.
 1. Diğer kişilere ilişkin: Bir şekilde sosyal ortamda bir araya gelerek tanışmış olduğumuz veya iletişim bilgilerini hukuka uygun bir şekilde elde ettiğimiz kişilere ilişkin iletişimin kurularak ilişkilerin geliştirilmesi ve bu kişilerin Duranay hakkındaki gelişmelere dair bilgilendirilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenmesini gerektiren meşru sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz silinerek imha edilmekte yahut anonimleştirilmektedir.

 1. Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?
  KVKK 5’inci maddenin ikinci fırkasında belirtilen hallerin varlığı halinde kişisel verilerin yurt içinde aktarılması mümkündür. Bunun yanında müvekkillerimize sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile, getirilmesi sırasında ve aramızdaki sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile hizmet temin edilen üçüncü kişiler, yetkili yargı mercileri ve yetkili idari kurum ve kuruluşlar ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. Bunun dışında tarafımızca üçüncü kişilere ve yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.
  Duranay tarafından işlenen kişisel verilerin resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklanmasının zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olunduğu kadarı ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. Aynı zamanda Duranay’ı ilgilendiren yahut menfaatlerini etkileyen bir uyuşmazlık ile ilgili gerektiği kadarı ile kişisel verilerin, mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması mümkündür.
 1. Kişisel Verilen Toplanma Yöntemi Nedir?
  Sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Duranay’a iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi içeren her türlü bilgi ve belgeler, otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Verileri İşlemede Hukuki Sebebi Nedir?
  İnternet sayfamız üzerinden ya da internet sitemiz üzerinden temin edilen iletişim vasıtaları ile tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler içerisinde bulunan kişisel veriler KVKK’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında tarafımızca işlenmektedir.
  Yukarıda belirtildiği üzere internet sayfamızı ziyaret eden kişilerin kişisel verileri KVKK 5’inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde belirtilen hukuki sebeple işlenmektedir.
  Müvekkillerimize, danışmanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ilişkin bilgiler KVKK 5’inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri çerçevesinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.
  Potansiyel müvekkillerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ilişkin kişisel verilen KVKK 5’inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde belirtilen hukuki sebeple işlenmektedir.
  İrtibat halinde olduğumuz kişilerin kişisel verileri tüm belirtilen amaçlar ile ve belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilecektir. Bunlar dışında KVKK 5’inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda kanunlarda açıkça öngörülen hallerin tamamında, (ç) bendi kapsamında veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği durumlarda ve (e) bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda da kişisel veriler işlenmektedir.

 1. İlgili Kişilerin Diğer Hakları Nelerdir?
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


 1. Bağlantılı İnternet Siteleri ile İlgili Durum Nedir?
  Bununla birlikte internet sitemizde farklı sosyal medya hesaplarımıza erişim sağlayan bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantılara tıklanması neticesinde söz konusu sosyal medya internet siteleri tarafından tarafınıza ait birtakım veriler işlenebilmektedir. Söz konusu veri işleme faaliyetleri kontrolümüz dışındadır ve internet sitemizdeki ilgili bağlantılara tıklamadan önce bağlantı ile yönlendirildiğiniz sosyal medya kuruluşuna ait gizlilik ve KVKK bildirimlerini incelemenizi önermekteyiz.

 1. Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
  İşbu Gizlilik Politikası kapsamında bizlere ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri şu şekildedir:

  Duranay Hukuk Bürosu – Av. Berceste Elif Duranay

  Adres: Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 Seba Office Boulevard D Blok D: 49 Sarıyer/İstanbul Türkiye

  E-posta: info@duranay.av.tr

  Tel: +90 (212) 82362 26  

  Son Güncellenme Tarihi: 08.04.2023