Birleşik Krallık’taki Şirketler İçin Önemli Reform: Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası

I. Giriş

Birleşik Krallık, ekonomik suçlarla mücadele ve Birleşik Krallık ekonomisine olan güveni artırma konusunda büyük bir gayretle çalışmakta ve bu konuda gerekli düzenleyici adımları atmaktadır. İngiliz Şirketler Sicili olarak adlandırılan Companies House’un 29 Eylül 2020 yılında yayımlamış olduğu 2020-2025 Startejisi, sicilin dünyanın en yeni̇li̇kçi̇, açık ve güveni̇li̇r si̇ci̇li̇ olma vi̇zyonuna ulaşma hedefini net bir şekilde ortaya koymaktaydı. 2023 yılında da bu hedefler doğrultusunda önemli reformlar gerçekleşti.

Bunlardan en dikkat çekenlerden biri 13 Ocak 2023 tarihinde Birleşik Krallık’ta mülk veya arazi satın almak, satmak veya devretmek isteyen yurt dışı şirketlere, Companies House’a kaydolma ve kontrol sahiplerinin veya yöneticilerinin kimler olduğunu bildirme yükümlülüğü getirilmesiydi. Bu yükümlülük hem halihazırda mülk sahibi olan şirketleri hem de mülk sahibi olmak isteyen şirketleri kapsamakta olup şu ana kadar bu düzenleme kapsamında 30.000 kadar şirketin kaydının yapıldığı bilinmektedir1.

 

Bir diğer en önemli gelişme ise Ekim 2023’te Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasa Tasarısı’nın yasalaşmasıydı. Bu önemli mevzuat hem Companies House’un yetkilerini artıran hem de Companies House’un daha adil ve daha şeffaf bir iş ortamına katkıda bulunmasını sağlayan bir dizi değişikliği de beraberinde getirdi. Bu yazımızda, 26 Ekim 2023 tarihinde yasalaşan Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın2 (The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) Birleşik Krallık’ta kurulu ya da kurulacak şirketler açısından getirdiği önemli yükümlülüklere ilişkin açıklamalarımıza yer vereceğiz.

II. Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası

Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası (“Yasa”), Birleşik Krallık’taki şirket yapılarının kötüye kullanımını ve ekonomik suçları önlemeyi ve şirketlere ait bilgilerin güvenilirliğini arttırmayı amaçlayan düzenlemeleri içeren reform niteliğindeki bir yasal düzenlemedir. Ayrıca, Ulusal Suç Teşkilatı’na (National Crime Agency) ve Ciddi Dolandırıcılık Suçları Ofisi’ne (Serious Fraud Office) istihbarat toplama konusunda geniş yetkiler sağlayarak kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlarla mücadelede etkin bir rol oynamayı hedeflemektedir.

 

Yasa, Şirketler Kanunu’na (Companies Act 2006) önemli dönüşümsel düzenlemeler getirmenin yanı sıra Companies House’un 1844 yılında kurulmasından bu yana en büyük değişiklikleri de içermektedir. Bu değişiklikler ise Companies House ve sistemlerinde kapsamlı dönüşümsel gelişmelerini beraberinde gerektirmektedir. Bunun yanı sıra li̇mi̇ted ortaklıkların sui̇sti̇mal edi̇lmesi̇ni̇ önlemeye yöneli̇k reformlar, şüpheli̇ veya suça ilişkin kri̇pto varliklarina el koymak ve bu varlıkların geri dönüşümünü sağlamak i̇çi̇n kolluk kuvvetlerine sağlanan ek yetkiler, kara para aklama ve diğer ekonomik suçlarla mücadele etmek amacıyla işletmelere bilgi paylaşma konusunda daha fazla güven verecek reformlar, kolluk kuvvetleri için yeni istihbarat toplama yetkileri ve iş dünyası üzerindeki gereksiz yükümlülüklerin kaldırılmasına ilişkin hususlar da Yasa kapsamında düzenlenmiştir.

III. Önemli Reformlar

Yasa ile düzenlenen ve şirketleri etkileyen önemli reformlardan bazılarına ilişkin açıklamalarımız şu şekildedir:

A. Kimlik Doğrulama Prosedürü

Kurumsal şeffaflığı artırmayı ve şirketleri yasa dışı amaçlar için kullananları caydırmayı amaçlayan Yasa, şirketlerle ilişkilendirilen kişilerin kimliklerini teyit etmek için dijital bir kimlik doğrulama sürecini başlatacaktır. Kimlik doğrulamanın detaylarına ilişkin ikinci düzenlemelerin kabul edilmesi beklenmektedir.

 

Yeni ve mevcut şirketlerin yöneticileri, şirketlerde önemli ölçüde kontrol sahibi kişiler (person with significant control) ve Companies House’a belge sunan herkes için bu kimlik doğrulama protokolü uygulanacaktır. Bu kapsamda yeni kurulan şirketlerin yöneticileri için kimlik doğrulaması, şirket kurulmadan önce yapılacak olup önemli ölçüde kontrol sahibi kişilerin ise kuruluştan sonra kısa bir süre içinde doğrulanması gerekecektir. Mevcut şirketler için ise ilgililerin yeni doğrulama gerekliliklerine uymaları için bir geçiş dönemi olması öngörülmektedir ve bu dönemin sonuna kadar kimlik doğrulamasının yapılmaması halinde hem kimlikleri doğrulanmamış yöneticiler ve önemli ölçüde kontrol sahibi kişiler hem de şirketler için cezai sorumluluk doğması söz konusu olacaktır.

 

Bu düzenleme ayrıca şirketlerin cezai sorumluluğunun tesis edilmesi amacıyla oldukça önem addedilmektedir. Öyle ki halihazırda yürürlükte olan yasaya göre, cezai bir suçun sorumluluğu şirketlere ancak suçun şirketin “yönlendirici akıl ve iradesi” tarafından işlendiğinin ve bu kişinin görevi kapsamında hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde atfedilebilmektedir. Yasa ile bu uygulamanın kapsamı genişletilmiş ve üst düzey yöneticilerin fiillerinin de artık şirkete atfedilebileceği düzenlenmiştir. Bu durum, sorumluluğu bir şirkete atfedilebilecek bireyler grubunu önemli ölçüde genişleterek savcıların şirketlerin sorumluluğuna gitmesini kolaylaştırmıştır.

 

B. Uygun Bir Şirket Adresi ve E-posta Adresi Seçme Koşulu

Yasa, şirketlere kayıtlı bir şirket adresi ve e-posta adresini bildirme yükümlülüğü getirmiştir. İlk olarak kayıtlı olan şirket adresinin uygun bir niteliğe sahip olması gerekmektedir. Bu ise şirkete iletilen gönderilerin elden veya posta yoluyla şirkete teslim edilebilmesi, yetkili bir kişinin dikkatine ulaşabilmesi ve teslimatın kaydedilebilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle, sadece posta kutusu hizmeti veren sanal adresler ve çalışanı bulunmayan adresler artık uygun bir adres olarak kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, şirketlerin Companies House ile gerekli iletişiminin sağlanması amacıyla şirketlerin kayıtlı bir e-posta adresi olması ve e-posta adreslerini güncel tutmaları gerekmektedir. Bu e-posta adresi kamuya açık olmayacak ve gönderilen bilgiler yalnızca şirketi temsil eden bir kişinin dikkatine ulaşacaktır. Sonuç itibari ile şirketlerin hem fiziki posta alabilecekleri bir adres hem de iletişim sağlamak üzere bir e-posta adresi edinmeleri gerekecektir. Ayrıca, mevcut şirketlerin ise Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilgili şartları sağlamaları beklenecektir.

 

C. Şirket Unvanı Seçiminde Yeni Sınırlamalar

Yasa, bir şirket unvanının kullanımının yasaklanabileceği durumların kapsamını da genişletmiştir. Yeni düzenleme kapsamında, şirket unvanının belirli suçları kolaylaştırmak için kullanılabileceği veya adın yabancı bir hükümet veya uluslararası bir kurumla var olmayan bir bağlantıya işaret ettiği durumlarda bir şirketi kurulmasının reddedilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca şirket unvanının bir bilgisayar kodu içermesi halinde de kuruluşun reddedilmesi mümkündür. Mevcut şirketler için ise unvanlarını değiştirmeleri talep edilebilecek olup 28 gün içerisinde değiştirmemeleri halinde Companies House şirketin unvanını sicilden kaldırabilecek ve bir şirket numarası vererek unvanı değiştirebilecektir.

 

D. Companies House için Genişletilen Yetkiler

Yasa, Companies House sicil kayıt yetkilisinin yetkilerini genişletmekte ve yetkiliye, başvuruları sorgulama, tutarsız veya yanlış gibi görünen bilgileri reddetme, başvurularla ilgili daha fazla bilgi talep etme, kayıtta mevcut bulunan bilgileri bazı durumlarda kaldırma, diğer hükümet birimleri ve kolluk kuvvetleri ile bilgi paylaşma ve bilgilerin elektronik olarak kaydedilmesini talep etme yetkisi vermektedir. Companies House, gerekliliklerine uymayan şirketlere cezalar veya yaptırımlar uygulayabilecek ve hatta kovuşturma başlatabilecektir.

 

E. Şirketlerin Dolandırıcılığı Önleyememe Suçu

Yasa ile aynı zamanda bir şirketin makul dolandırıcılık önleme prosedürlerine sahip olduğunu gösteremediği sürece, ilişkili bir kişinin şirketin menfaati için belirli bir suç işlemesi durumunda şirketin sorumluluğunu genişletmesi anlamına gelen dolandırıcılığı önleyememe suçu düzenlenmiştir. İşletmelerin önleyemedikleri için cezalandırılacakları dolandırıcılık suçları ayrıntılı bir şekilde sayılmakla birlikte yeni suç kapsamına sadece belirli kriterleri sağlayan şirketler girmektedir. Bu şirketler, dolandırıcılık fiilinin işlendiği yıldan önceki mali yılda aşağıdaki şartlardan en az ikisini yerine getiren herhangi bir kuruluşu kapsamaktadır:

 

    1. Cirosunun 36 milyon GBP’yi aşması,

    2. Yıllık bilançosunun 18 milyon GBP’yi aşması ve

    3. 250’den fazla personel istihdam etmesi.

 

Bu, kesin sorumluluk gerektiren bir suç olmakla birlikte şirketi sorumluluktan kurtaran iki husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki, şirketin tüm koşullar altında kendisinden beklenebilecek makul önleme prosedürlerini uygulamaya koymuş olması ve diğeri ise içinde bulunulan koşullarda şirketin herhangi bir önleme prosedürüne sahip olmasını beklemenin makul olmadığının ortaya konulmasıdır. Makul olma koşulunun henüz soyut olması nedeni ile ikinci hususun pratikte nasıl bir karşılık bulacağı merak konusudur.

IV. Yasanın Uygulanması

Yasa her ne kadar kanunlaşmış olsada Yasa’nın getirdiği düzenlemelerin ancak ikincil mevzuat düzenlemeleri ve Companies House’da gerekli sistem değişiklikleri yapıldıktan sonra yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanması beklenmektedir. Bu kapsamda, Yasa’daki reformlar ile ilgili düzenleme yapma yetkisi veren hükümlerin derhal 26 Ekim 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe gireceğini belirtmek hatalı olmayacaktır. Kimlik belirleme ile ilgili yapılan değişikliklerin ise 26 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Yasa için 13 Kasım 2023 tarihinde kabul edilen ve 16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan ilk Başlangıç Yönetmeliği3 kapsamında 214’üncü bölümde düzenlenen yaptırım uygulamalarına ilişkin para cezalarının 15 Kasım 2023 tarihi itibari ile4 ve diğer bazı düzenlemelerin ise 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirlendi5. Bunlar dışındaki düzenlemeler ile ilgili ise uygulama zaman çizelgesi ise şuan için belirsizliğini korumaya devam etmektedir.

V. Sonuç

Yasa ile getirilen değişiklikler, Birleşik Krallık’ta bulunan şirketlerin mevcut denetim ve idari uygulamalarını önemli ölçüde etkileyecektir. Yasa’nın tam anlamı ile uygulanabilmesi ile ilgili geçiş düzenlemeleri ve ikincil mevzuatta belirtilen detaylar ve bu düzenlemelerin yürürlük tarihleri tüm paydaşları yakından ilgilendirmekte ve merakla beklenmektedir. Birleşik Krallık’ta kurulu şirketlerin öncesine nazaran artan cezai riskler ve potansiyel sınırsız para cezaları ile karşı karşıya olması nedeni ile bir an önce aksiyon alması gerektiği açıktır. Bunun için uyum programlarını ivedilikle hayata geçirmek ve gelecek geçiş düzenlemelerini takip etmek büyük önem taşımaktadır.